FAQ

Šta je praktična nastava ?

Praktična nastava se izvodi u toku nastavne godine i ulazi u sedmični raspored časova prema Godišnjem planu rada škole u skladu s programom obrazovnog profila. Izvodi se u kabinetu, školskoj radionici ili u privrednom objektu.

Ko je mentor ?

Mentor je osoba zaposlena u privrednom društvu koja sarađuje sa organizatorom i  nastavnicima praktične nastave, prati rad učenika za vrijeme obavljanja praktične nastave i ostalih obaveza predviđenih ugovorom.

Zašto je poslodavcu u interesu da organizuje praktičnu nastavu za učenike?

  • Zato što su im potrebni kompetentni i odgovorni kvalifikovani radnici, a stručna znanja i vještine se najbolje stiču kroz rad.
  • Zato što će mladi kroz rad naučiti šta i koliko znače praktična znanja i vještine
  • Zato što samo poslodavac može da ih nauči radnoj etici.

Interes svakog preduzetnika je profit, a profit donose dobri poslovni potezi i kvalitetna radna snaga, koju nije moguće stvoriti preko noći, ona se stvara. Kvalifikovana radna snaga nije uvijek i kompetentna da radi posao za koji ima kvalifikacije (diplomu).

Kompetentna radna snaga je preduslov za konkurentno preduzeće. Poslodavac pružajući mladoj osobi mogućnost da u toku školovanja stekne vještine i sposobnosti koje su potrebne tržištu rada, stvara sebi budućeg kvalifikovanog I kompetentnog radnika i povećavajući time svoju konkurentnost.

Odgovorna radna snaga je preduslov za uspješno preduzeće. Mladi samo kroz boravak u radnom okruženju mogu da nauče pravila ponašanja na radu, odgovornost, timski rad, radnu etiku, komunikaciju, što osim znanja stečenog u školi predstavlja osnov za kvalitetnu radnu snagu.

Zašto praktična nastava nije trošak, nego investicija?

Isplativost stručne prakse – obučavanje mlade osobe u toku školovanja je mnogo jeftinije nego obučavanje mlade osobe kao zaposlenika, jer košta poslodavca samo vremena koje mentor uloži u rad sa mladom osobom, dok obuka nakon stupanja u radni odnos podrazumijeva i trošak zarade, pored ostalih troškova.

Zašto je školama u interesu da organizuju praktičnu nastavu u preduzeću?

Interes svake škole jeste da omogući uče­nicima adekvatno i kvalitetno obrazo­vanje u skladu sa utvrđenim standardi­ma i principima, te da pomogne ekonomski razvoj lokalne zajednice i cijele zemlje kroz obuku i osposobljavanje ljudskih resursa. Kako bi što bolje ispunila svo­ju svrhu, u interesu škole je da sarađuje sa preduzećima zbog:

  • Praktična nastava na radnom mjestu omogućava mladima da pored stručnih vještina steknu i druge važne vještine koje se ne stiču u obrazovnim programima, kao što su: tim­ski rad, komunikativnost, organizacione sposobno­sti i sl.
  • Obavljanjem prakse u što ranijim razredima srednje škole mladi stiču bolju sliku o zanimanju za koji se školuju i poslovima koja će moći da obavljaju.