Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu

Zenica, 15.02.2017. Prvi sastanak ključnih aktera Projekta Prilika Plus ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu˝, koji podržava Švajcarska vlada putem Švajcarske razvojne agencije u BiH, SDC, održan je u srijedu, 15.02.2017. u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Nosilac projekta je Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona.

Sastanku su prisustvovali akteri koji će učestvovati u provođenju programskih ciljeva – Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Ministarstva za privredu ZDK, JU Službe za zapošljavanje ZDK, Pedagoškog zavoda Zenica, JU Mješovite srednja škola Zavidovići, JU Mješovite srednja industrijska škola Zenica, Tehničke škola Zenica, Metalurškog instituta Kemal Kapetanović u Zenici, Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

?

Projekat predviđa pokretanje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih nezaposlenih osoba za potrebe metaloprerađivačkog sektora i sektora tekstila, kože i obuće. Ova aktivnost će podržati provođenje Zakona o obrazovanju odraslih u Zeničko-dobojskom kantonu kao sistemskog rješenja za kontinuirano istraživanje potreba privrede i prilagođavanje znanja i vještina koje su rezultat sistema stručnog obrazovanja prema potrebama preduzeća. U izradi Zakona je učestvovala i Komora kao predstavnik realnog sektora, a Komora će nastaviti sa aktivnom ulogom i u novosnovanom Vijeću za obrazovanje odraslih koje će biti glavno Vladino  koordinacijsko tijelo, zajedno sa resornom Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, u polju obrazovanja za potrebe preduzeća.
Projekat bi, takođe, treba da doprinese i unapređenju praktične nastave za učenike u srednjim stručnim školama kroz inoviranje postojećih nastavnih planova i programa, sklapanjem ugovora sa preduzećima, te obukom mentora u preduzećima u kojima će se obavljati praktična nastava.
Sam projekat je u skladu sa sa programskim ciljevi Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2020 i Zakona o obrazovanju odraslih u Zeničko – dobojskom kantonu, a čime se postižu sistemska rješenja u oblasti obrazovanja.
Na prvom sastanka potpisan je Memorandum o saradnji u realizaciji Projekta ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu˝ kao pretpostavka za njegovu uspješnu realizaciju, čime je iskazan jedinstven stav svih aktera da je ovaj Projekat od izuzetne važnosti za Zeničko-dobojski kanton i da će se isti u punom kapacitetu angažovati u njegovoj realizaciji.
Sljedeći sastanak biće održan sa kompanijama iz navedenih sektora kako bi dogovorili naredne aktivnosti u kojima će učestvovati kompanije.