Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola na Mašinskom fakultetu, Banjaluka

Cilj projekta “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola na Mašinskom fakultetu, Banjaluka”, koji se realizovao u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus, bio je da se kroz predavanja i vježbe dodatno edukuje nastavno osoblje u srednjim tehničkim školama metalske struke i pripremi za vođenje nastave o savremenim tehnologijama.

Na ovaj način se unaprijeđuje kvalitet teoretske i praktične nastave u srednjim stručnim školama na području mašinske struke. To će omogućiti učenicima da se lakše i bolje prilagode realizaciji praktične nastave u preduzećima a profesorima stručnih predmeta i nastavnicima prakse da inoviraju postojeće planove i programe, upotrebljavaju modernu opremu na svojim časovima i izrade priručnike koji će pomoći njihovim kolegama u izvođenju nastave.

Projekat je trajao sedam (7) mjeseci, početak realizacije je ozvaničen sredinom decembra 2015. godine, a završetak projektnih aktivnosti obilježen je 12. jula 2016. godine.

Planirana edukacija podrazumijevala je, kako teoretska znanja, tako i praktičnu obuku u partnerskim preduzećima iz oblasti savremenih tehnologija. Saradnici iz privrede su takođe učestvovali u izradi programa obuka i pomagali pri realizaciji praktičnog dijela programa obuka. Završni dan svih obuka je bio realizovan u pogonima partnerskih preduzeća koja u svakodnevnom radu koriste savremene tehnologije.

Edukacija se odnosi na sticanje osnova teoretskih i praktičnih znanja nastavnog kadra u srednjim školama u vezi sa upotrebom savremenih tehnologija iz oblasti CAD projektovanja, CNC programiranja, mehatronike i robotike, zavarivanja, brze izrade prototipa, motora i motornih vozila, hidraulike i pneumatike.

Mašinski fakultet Banjauka obezbijedio je i uložio u projekat: prostor, opremu i kadrove za izvođenje obuka, te obezbjeđuje svu administrativnu i tehničku podršku projektu.

Osim predavanja, za polaznike je, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom RS, izrađena odgovarajuća stručna literatura koju će moći koristiti I u nastavnom procesu redovnog školovanja srednjoškolaca kao zvanično odobreno pomoćno sredstvo (priručnik) za izvođenje nastave.

Republički pedagoški zavod dao je tehničku podršku organizaciji projekta, pružio podršku za uklapanje elemenata projekta (nastavni planovi i programi, priručnici) u zakonsku regulative i pomaže evaluaciju projekta.

Tim programa PrilikaPlus je, između ostalog, fasilitirao proces razvoja profila poslova u skladu sa savremenom metodologijom za pet novih poslova koji nedostaju na tržištu rada.

Dugoročno, projekat unapređuje kvalitet nastave i nastavnog kadra i na taj način pozitivno utiče na kvalitet obrazovanja srednjoškolske omladine i podiže njihov nivo konkurentnosti na tržištu radne snage.

S druge strane, nakon završetka obrazovnih ciklusa, Mašinski fakultet će aplicirati za registraciju obrazovnog centra za odrasle koji će nuditi devet obrazovnih programa koji će obuhvatiti sve radne profile neophodne metaloprerađivačkoj industriji.

Ukupna vrijednost projekta je 301 000 konvertibilnih maraka (KM) od čega je Vlada Švajcarske kroz program PrilikuPlus, obezbjedila 224 000 KM.

Obukom je obuhvaćeno više od 150 nastavnika i profesora iz 33 srednje tehničke škole iz Republike Srpske.