Osnova buduće konkurentnosti sektora leži u razvoju tržišnog identiteta, prepoznatljivih brendova i funkcionalnih proizvoda. Kako bi se ovo postiglo potrebna je vrhunski obučena radna snaga na svim nivoima proizvodnje, upravljanja i prodaje.

Mogućnosti BH kompanija za povećanje konkurentnosti uvođenjem novih tehnologija, materijala i dizajna dodatno su umanjeni ograničenim brojem kvalificiranih i stručnih radnika. Premda se radi o sektoru sa visokom stopom rasta izvoza, usljed ograničenog broja finalnih proizvoda, dovodi se u pitanje ostvarena dodana vrijednost izvoza.

Službeni statistički podaci takođe ukazuju na to: od 1281 kompanije u drvnom sektoru sa aktivnim bankovnim računom u 2012. godini, 239 kompanije se bave proizvodnjom namještaja dok se preostale 1042 bave preradom drveta gdje je većina radne snage sa srednjom i osnovnom stručnom spremom, dok je tek 5% sa visokim obrazovanjem.

Drvni sektor u BiH karakterizira veliki jaz između njegovih sadašnjih performansi i stvarnih potencijala. Sve je više procesa rada i poslovanja koji zahtijevaju visoke kompetencije kao preduslov za tržišnu orjentisanost i uspješan razvoj kompanija. U tom smislu, jedan od najvećih izazova ove industrije je razviti stručne kompetencije radne snage. To se odnosi kako na radnike u proizvodnji, upravljački kadar i osoblje u prodaji.