Prvi korak u povezanju privrede i školstva: Projekat COTON u pet pitanja

Zašto?

Srednje stručne škole u Bosni i Hercegovini još uvijek sporo reaguju na zahtjeve privrede za odgovarajućom radnom snagom. 

Coton FINAL roll up cutPrepoznavanje i upotreba novih tehnologija i alata u stručnim školama takođe ide veoma sporo. Preduzeća su često bolje informisana i brže usvajaju nove tehnologije, dok škole raspolažu, uglavnom, zastarjelom opremom.

Kako bi se unaprijedilo funkcionisanje sistema stručnog obrazovanja i obuke bilo je neophodno pokrenuti relativno brzu i efikasnu intervenciju koja bi približila privredu i školstvo. Jedan od mogućih odgovora na ovaj problem je COTON projekat (Contributing to increased functionality and employability in Republic of Srpska and Una-Sana Canton) koji je pokrenut sredinom septembra u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus uz punu podršku Vlade Švajcarske.

Cilj? 

Cilj projekta je da podigne nivo svijesti, razvije interes i pripremi teren za realizaciju učeničke prakse u preduzećima širom Republike Srpske i Unsko-sanskom kantonu. Ovo će u krajnjem ishodu unaprijediti nivo znanja i vještina radnika u skladu sa potrebama tržišta rada u izabranim privrednim granama.

Realizacija projekta će takođe:

  • dati uvid u održivo funkcionisanje i učešće radne snage u okviru postojećih industrija u regionu
    implementacije projekta,
  • procijeniti vještine, znanje i razlike u stavovima koje postoje između strukovnih škola (ponude)
    i privatnog sektora (potražnje),
    te
  • ustanoviti preduslove za obuku odraslih u skladu sa zahtjevima malih i srednjih preduzeća.

Ishod?

Krajnji ishod implementacije projekta COTON je da će, između ostalog, biti procjenjeni kapaciteti strukovnih škola i upoređeni sa potrebama malih i srednjih preduzeća. Takođe, biće izrađeni detaljni planovi implementacije strukovne obuke odraslih i identifikovana preduzeća koja su spremmna da potpišu ugovore sa školama.

Šta rade partneri?

Partnerske organizacije u realizaciji projekta su: Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Doboja, Privredna komora Unsko-sanskog kantona iz Bihaća, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije u Gradu Bijeljina, Odjeljenje za javne nabavke, razvoj i međunarodnu saradnju u Opštini Zvornik, Razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Trebinja. Partneri su u periodi od septembra 2015. do marta 2016. godine obišli srednje stručne škole u svojim regionima i u toku je procjena njihovih materijalnih, tehničkih i stručnih kapaciteta, kao i procjenu preduzeća da bi se znalo koja su spremna da rade sa školama u procesu provođenje učeničke prakse. Partner – koordinator projekta je Agencija za ekononomski razvoj, Preda – PD iz Prijedora.

Šta dalje?

Informacije prikupljene o kapacitetima strukovnih škola i preporuke koje budu definisane nakon završetka aktivnosti u vezi sa razvojem edukacije odraslih, biće iskorištene u drugoj fazi projekta kao osnova za unapređenje kvaliteta praktične obuke u strateškim zanimanjima.