Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta

Postojeća nepodudarnost između obrazovanja i potreba industrije u sektoru namještaja i obrade drveta u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan teret za preduzeća.

Radnici sa diplomom srednje stručne škole moraju proći dodatnu praktičnu obuku unutar preduzeća, dok se zaposleni univerzitetski diplomci suočavaju sa problemima u prenošenju svog teorijskog znanja u praksu. Ovo posebno vrijedi za pozicije u okviru srednjeg rukovodećeg osoblja u preduzećima u drvnoj industriji.

fotoLSDT

U pokušaju da odgovori na ove izazove, PrilikaPlus realizuje projekat Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta čije aktivnosti podržava Vlada Švajcarske a implementira Centar za razvoj i saradnju sa sjedištem u Bilu pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Centrom za specijalističku edukaciju “Format” iz Sarajeva.

Realizacija projektnih aktivnosti podrazumijeva obuku polaznika iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta kompanija drvoprerađivačke industrije iz BiH kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru. Drugi značajan segment implementacija obuhvata upoznavanje sa švajcarskim iskustvom u oblasti održive interakcije između relevantnih državnih, entitetskih i opštinskih organa, obrazovnih institucija za odrasle i institucija formalnog obrazovanja te izabranih tehničkih industrija u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.

Projekat je osmišljen i pokrenut sa namjerom da polaznicima obrazovnih ciklusa ponudi praktična znanja i vještine koje će primijeniti u svojim kompanijama. Obuka, koju realizuju renomirani stručnjaci sa Univerziteta za primjenjene nauke u Bernu, omogućiće polaznicima da identifikuju problem u poslovnom okruženju i području odgovornosti, planiraju i implementiraju promjene, primjene nove tehnologije te osiguraju kvalitet procesa proizvodnje.

Projekat se zasniva na primjenjivosti, a podrazumijeva seminarski tip predavanja, grupnih radova i pisanja projekata za svoju firmu uz pomoć eksperata iz Berna. Pojedini prethodnog obrazovnog ciklusa su uključeni kao predavači u obuku tokom drugog ciklusa.

Svaki obrazovni ciklus se sastoji od četiri višednevna nastavna modula u BiH i jednog dužeg koji se realizuje u Centru za razvoj i saradnju.

Prvi obrazovni ciklus realizovan je, kao što je i predviđeno, od septembra 2015. do juna 2016. u pet obrazovnih modula. Naredni krug obuka počinje u septembru 2016. Vrijednost projekta je 930 000 švajcarskih franaka a trajaće do novembra 2018. godine.