Učenička praksa

Praktična nastava se izvodi u toku nastavne godine i ulazi u sedmični raspored časova prema Godišnjem planu rada škole u skladu s programom obrazovnog profila. Izvodi se u kabinetu, školskoj radionici ili u privrednom objektu.

Mentor je osoba zaposlena u privrednom društvu koja sarađuje sa organizatorom i  nastavnicima praktične nastave, prati rad učenika za vrijeme obavljanja praktične nastave i ostalih obaveza predviđenih ugovorom.

Poslodavac u procesu realizovanja praktične nastave dobija priliku da na najbolji način obezbjedi edukovanu i vještu radnu snagu za svoje preduzeće. Otvarajući vrata učenicima dobija uvid u njihova interesovanja, sposobnosti i priliku da njihova znanja prilagodi potrebama radnog mjesta.

Interes svakog preduzetnika je profit, a profit donose dobri poslovni potezi i kvalitetna radna snaga, koju nije moguće stvoriti preko noći, ona se stvara. Kvalifikovana radna snaga nije uvijek i kompetentna da radi posao za koji ima kvalifikacije (diplomu).

Kompetentna radna snaga je preduslov za konkurentno preduzeće. Poslodavac pružajući mladoj osobi mogućnost da u toku školovanja stekne vještine i sposobnosti koje su potrebne tržištu rada, stvara sebi budućeg kvalifikovanog I kompetentnog radnika i povećavajući time svoju konkurentnost.

Odgovorna radna snaga je preduslov za uspješno preduzeće. Mladi samo kroz boravak u radnom okruženju mogu da nauče pravila ponašanja na radu, odgovornost, timski rad, radnu etiku, komunikaciju, što osim znanja stečenog u školi predstavlja osnov za kvalitetnu radnu snagu