Zajedničkim aktivnostima podržati usavršavanje kadrova u drvnoj industriji

Predstavnici Centra Format zajedno sa osnivačem centra i direktorom “Ećo Company”, Suadom Ećom, posjetili su 21.11.2016. Centar za razvoj biznisa u okviru Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštine Novi Grad Sarajevo. Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim oblicima saradnje kroz podršku privrednom sektoru i nezaposlenim osobama.


Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić istakao je da je Opština kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja i podrške privredi, osnivanjem svog Centra za razvoj biznisa, te uspostavljanjem partnerstava sa privrednim subjektima, iskazala svoju stratešku i operativnu opredjeljenost za podršku privredi i jačanju ljudskih potencijala. Ovaj cilj je moguće ostvariti kroz umrežavanje lokalnih kompanija, prekvalifikaciju, stručno usavršavanje i osposobljavanje nezaposlenih osoba i kvalitetno posredovanje Službi za zapošljavanje.
U proteklom periodu predstavnici centra su posjetili impozantan broj kompanija i uradili kvalitativnu analizu potreba, u cilju kreiranja aktivnosti za 2017 godinu. Jedna od aktivnosti biće stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova za potrebe drvne industrije.
Direktor “Ećo Company” istakao je da je unutar svoje kompanije odavno prepoznao problem pronalaska kvalitetnog kadra i zbog toga je prije četiri godine, uz pomoć programa PrilikaPlus, koji rovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a podržava Vlada Švajcarske, osnovao Centar Format. Od tada su razvijeni programi za perspektivna zanimanja u ovoj branši, obučeno oko 100 osoba od čega je samo u “Ećo Company”  zaposleno 60 osoba. Pored obrazovanja odraslih, Centar Format radi i na jačanju stručnih praksi u školama i fakultetima u cilju stvaranja kompetencija i boljoj pripremi za nastup na tržištu rada.