Započelo jačanje komorskih institucija u BiH

U okviru Programa PrilikaPlus započelo se sa osnaživanjem komorskih institucija koje su uključene u projekt. U okviru prvog ciklusa održan je petodnevni trening za predstavnike privrednih komora u BiH (PK FBiH, PK RS, PK KS, PK USK, PK BD. Trening je obuhvatio prvu fazu u izradi cjelokupnog programa obuke, a to je analiza zanimanja, koristeći DACUM metodologiju.

Učesnici na treningu su tako dobili priliku saznati osnovne informacije o principima DACUM metodologije, osnovnim pojmovima, primjeni, proizvodu itd.

Posebna pažnja posvećena je ključnim koracima u analizi zanimanja a to su analiza dužnosti i zadataka za određeno zanimanje.

Trening je uključivao i posmatranje procesa analize zanimanja Modelar, Kalupar i Uzgajivač riblje mlađi i konzumne ribe.

Nakon što su predstvanici privrednih komora imali priliku posmatrati proces rada na analizi zanimanja, svaki od učesnika je simulirao proces fasilitacije DACUM radionice za analizu zanimanja. Učesnicima su nakon simulacije dati komentari i evaluacija njihovog vođenja radionice.

Drugi ciklus treninga odnosi se na analizu potreba za edukacijama unutar privredne zajednice u BiH. Trening je usmjeren na kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode i alate za statističku obradu podataka.

Predstavnicima privrednih komora su kroz Program PrilikaPlus obezbjeđeni računari i programski paketi na kojima će se obučavati i kasnije provoditi redovne aktivnosti na analizi potreba za vještinama i kompetencijama.

Komentariši